Locations

Bánh mì 362 - Đinh tiên hoàng

43 Đinh Tien Hoang, Ben Nghe ward, District 1, HCM City

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362 - Extra:

Bánh mì 362 - TRẦN cAO vÂN

25 Tran Cao Van, Đa Kao Ward, District 1, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - ĐỀ THÁM

267 De Tham, Pham Ngu Lao Ward, District 1, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 22:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - CÔ BẮC

133 Co Bac, Co Giang Ward, District 1, HCM City

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - MẠC ĐĨNH CHI

27 Mac Đinh Chi, Da Kao Ward, District 1, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - Him lam

48, 14th street, Tan Hung Ward, District 7, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - MỸ KHÁNH

55 Nguyen Đuc Canh, Tan Phong Ward, District 7, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - CẢNH VIÊN

18, C street, Canh Vien Quarter, Tan Phu Ward, District 7, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - THẢO ĐIỀN

103 Thao Đien, Thao Dien Ward, District 2, HCM City.

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362

Bánh mì 362 - SALA

B2-00.06 Sarimi Building, Sala Urban Area, An Lợi Đông Ward, Dicstrict 2, HCM City

Openning Hours: Monday - Sunday (6:15 - 20:30)

info@banhmi362.com
(028) 73-000-362